Duo-lid worden

Om in te schrijven hebben wij een formulier gemaakt.
Aan het lidmaatschap is een aantal voorwaarden verbonden welke hieronder staan beschreven.

Voorwaarden:
U gaat akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van de CPEN. Deze kunt u vinden op onze website www.club-pan.nl onder Panclub.
De gegevens van duoleden worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Indien u om redenen van privacy niet wilt dat uw lidnummer, naam, woonplaats en telefoonnummer in clubverband worden gepubliceerd, kunt u dat hier aangeven. Indien u niets aangeeft, wordt u geacht geen bezwaar te hebben tegen vermelding.

De contributie bedraagt € 17,50 per kalenderjaar. Na l juli bedraagt de contributie voor het resterende deel van het jaar € 8,75.
Beide worden bij inschrijving met € 5, – inschrijfkosten verhoogd. Na invulling en digitale verzending  en na ontvangst van uw contributie op de rekening van de Panclub gaat het lidmaatschap in. U krijgt van de ledenadministratie een clubpas met lidnummer toegezonden.

MACHTIGING:
Door middel van onderstaand inschrijfformulier van  Club Pan – European Nederland machtig ik de Panclub tot wederopzegging tot het éénmaal per jaar innen van de contributie van het onderstaande IBAN rekeningnummer.

duo lid inschrijf

inschrijfformulier van een nieuw lid